Producenci
Promocje
Alkalinet 20 - do wszystkich rodzajów powierzchni, 25L
Alkalinet 20 - do wszystkich rodzajów powierzchni, 25L

261,00 zł

Cena regularna: 290,00 zł

szt.
Alkalinet 400 - dezynfekcja instalacji CIP - 25L
Alkalinet 400 - dezynfekcja instalacji CIP - 25L

243,00 zł

Cena regularna: 270,00 zł

szt.
Acinet 200 - czyszczenie instalacji CIP, 25L
Acinet 200 - czyszczenie instalacji CIP, 25L

315,00 zł

Cena regularna: 350,00 zł

Truck Cleaner 2000, 25L
Truck Cleaner 2000, 25L

314,00 zł

Cena regularna: 349,00 zł

szt.
Truck Cleaner 2000, 5L
Truck Cleaner 2000, 5L

69,00 zł

Cena regularna: 77,00 zł

szt.
Omnikyll - preparat do dezynfekcji 25L
Omnikyll - preparat do dezynfekcji 25L

1 345,00 zł

Cena regularna: 1 495,00 zł

Omnikyll - preparat do dezynfekcji 5L
Omnikyll - preparat do dezynfekcji 5L

290,00 zł

Cena regularna: 325,00 zł

Środek Czyszczący silnik i części Motor Cleaner, 25L
Środek Czyszczący silnik i części Motor Cleaner, 25L

283,50 zł

Cena regularna: 315,00 zł

Środek Czyszczący silnik i części Motor Cleaner, 5L
Środek Czyszczący silnik i części Motor Cleaner, 5L

62,00 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Środek czyszczący felgi i aluminium ATC 200, 25L
Środek czyszczący felgi i aluminium ATC 200, 25L

369,00 zł

Cena regularna: 410,00 zł

Wosk samochodowy Novo Foam Wax, 25L
Wosk samochodowy Novo Foam Wax, 25L

812,00 zł

Cena regularna: 902,50 zł

Regulamin promocji Stare na Nowe

REGULAMIN Akcji promocyjnej „Stare na nowe”

Definicje pojęć:

Uczestnik Akcji: osoba Prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna (przedsiębiorca jak i osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej), nabywająca nowe, profesjonalne urządzenia marki Kärcher, wymienione w pkt. V Regulaminu, za pośrednictwem Punktu Sprzedaży detalicznej, jednocześnie oddająca stare urządzenia ciśnieniowe marki Kärcher, bądź innej marki, spełniająca warunki, określone w niniejszym regulaminie w celu wzięcia udziału w Akcji.

Punkt Sprzedaży: miejsce sprzedaży detalicznej Uczestnikowi Akcji urządzeń biorących udział w Akcji, znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzone przez Autoryzowanego Partnera Kärcher, biorącego udział w Akcji oraz sklepy własne firmy Kärcher.

Autoryzowany Partner Kärcher biorący udział w Akcji Promocyjnej (dalej Autoryzowany Partner Kärcher): oznacza przedsiębiorcę, który podpisał Umowę o współpracy handlowej z Organizatorem, zajmującego się autoryzowaną dystrybucją produktów marki Kärcher, który w trakcie trwania Akcji odbierze od Uczestnika stare urządzenie wysokociśnieniowe i sprzeda Uczestnikowi Akcji urządzenie objęte Akcją Promocyjną.

Akcja Promocyjna (dalej Akcja): akcja organizowana i prowadzona przez Organizatora, w której Uczestnik Akcji:

- zaakceptował Regulamin Akcji promocyjnej zwrotu starego urządzenia wysokociśnieniowego wraz z zakupem urządzenia ciśnieniowego Kärcher biorącego udział w Akcji

- oddał stare urządzenie wysokociśnieniowe w Punkcie Sprzedaży

- zakupił nowe urządzenie wysokociśnieniowe Kärcher biorące udział w Akcji

I. Postanowienia ogólne

1.1.Organizatorem Akcji jest firma Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Stawowa 138-140, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy pod nr KRS: 0000113551, reprezentowana przez:

Jacka Olko – Dyrektor Zarządu, zwana dalej Organizatorem.

1.2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

1.3. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 01.08.2020 do 31.12.2020 roku lub do wyczerpania zapasów

1.4. Akcją objęte są wybrane urządzenia marki Kärcher zakupione w czasie trwania Akcji (szczegółowa lista urządzeń dostępna w punkcie V Regulaminu „Lista urządzeń objętych akcją” )

1.5. Wszystkie urządzenia objęte Akcją są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta

II. Warunki uczestnictwa w Akcji

2.1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestników Akcji, którzy w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:

a) w przypadku osób fizycznych - ukończyli 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

b) posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

c) zapoznali się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia;

d) dokonali zakupu profesjonalnych urządzeń marki Kärcher objętych Akcją w Punkcie Sprzedaży w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie

e) oddali na własny koszt stare urządzenie wysokociśnieniowego marki Kärcher bądź innej, w okresie objętym Akcją, w Punkcie Sprzedaży, gdzie dokonali zakupu

2.2. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.

2.3. Uczestnikami Akcji nie mogą być:

a) Osoby zatrudnione u Organizatora lub w Punktach Sprzedaży Autoryzowanego Partnera prowadzących sprzedaż produktów Organizatora;

b) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu urządzeniami do utrzymania czystości.

III. Zasady Akcji

3.1. Każdy Uczestnik Akcji, który w terminie 01.08.2020 – 31.12.2020 odda na własny koszt w Punkcie Sprzedaży stare urządzenia ciśnieniowe marki Kärcher bądź innej, nabywa prawo do zakupu urządzenia objętego Akcją w promocyjnej cenie, obowiązującej w danym Punkcie Sprzedaży, nie wyższą niż podana w pkt. V Regulaminu.

3.2. Uczestnik Akcji jest zobowiązany do poinformowania pracownika Punktu Sprzedaży o zamiarze wzięcia udziału w Akcji przed dokonaniem zakupu.

3.3. Potwierdzenie odbioru starych urządzeń ciśnieniowych marki Kärcher bądź innej marki od Uczestnika Akcji odbywa się u Autoryzowanego Partnera Kärcher poprzez spisanie protokołu Odbioru/ Sprzedaży.

3.4. Urządzenia zwracane, warunkujące zakup nowych urządzeń marki Kärcher w cenie promocyjnej, nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu.

3.5. Uczestnicy Akcji nie mogą przenieść prawa do uczestnictwa w Akcji i uzyskania promocyjnych cen na zakup urządzeń marki Kärcher na osoby trzecie.

3.6. Ostateczny termin dokonania zakupu zgodnie z warunkami Akcji to 31.12.2020

3.7. Dodatkowo Organizator spośród oddawanych w ramach Akcji starych urządzeń wytypuje najstarsze urządzenie wysokociśnieniowe marki Kärcher i Uczestnik, który odda najstarsze urządzenie marki Karcher uzyska uprawnienie do zakupu następujących produktów (obu lub jednego z nich – według wyboru Uczestnika):

a) LMO 18-36 kosiarka akumulatorowa (nr. katalogowy 1.444-420.0)

b) zestaw: szybka ładowarka + bateria 18V/5.0 Ah (nr. katalogowy 2.445-063.0)

z rabatem, tj. za cenę 1 zł netto za każde urządzenie, wskazane w lit. a) do b) powyżej. Warunki tej części Akcji:

1.  Warunkiem wzięcia udziału w tej części Akcji jest wypełnienie przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego na stronie https://kaercher.com/pl/promocje/stare-na-nowe.html i zamieszczenie minimum dwóch zdjęć urządzenia biorącego udział w konkursie: zdjęcie oddawanego urządzenia oraz zdjęcie tabliczki znamionowej tego urządzenia – w terminie do dnia 31.10.2020 r.

2.  W tej części Akcji nie mogą brać udziału urządzenia wysokociśnieniowe Kärcher, których tabliczka znamionowa nie zezwala na identyfikację roku produkcji urządzenia (np. nieczytelna, niekompletna tabliczka, nieczytelny niekompletny rok produkcji itp.).

3. Zwycięzca tej części Akcji powiadominiony zostanie przez Organizatora na podany adres e- mail.

4. W konkursie tym wygrywa Uczestnik, którego urządzenie, wg wskazań tabliczki znamionowej jest najstarsze spośród oddanych w ramach Akcji urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher.

5. Przyznana nagroda nie podlega wymianie i nie przysługuje za nią ekwiwalent pieniężny.

6. Urządzenie zostanie dostarczone na koszt Organizatora do Uczestnika w terminie 10 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Uczestnika danych adresowych, danych niezbędnych do wystawienia faktury/ paragonu i potwierdzenia  woli nabycia  produktu lub obu produktów za cenę 1 zł netto za każdy produkt. Jeżeli Uczestnik, po nawiązaniu kontaktu ze strony Organizatora nie prześle Organizatorowi informacji, że chce zakupić produkt lub oba produkty za kwotę 1 zł netto każde i informacji adresowych oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury/ paragonu, w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości kanałami komunikacji elektronicznej od Organizatora, prawo do nagrody wygasa.

7. Organizator informuje, że w razie podania przez Uczestnika nieprawdziwych, niekompletnych

lub błędnych danych może być uniemożliwione wydanie nagrody pomimo zachowania przez Organizatora należytej staranności.

8. Nieodebranie przez Uczestnika prawidłowo zaadresowanej przesyłki z nagrodą i jej zwrot do Organizatora zgodnie z regulaminem doręczyciela, powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób, na jego koszt i jego staraniem, w terminie do dnia 30.11.2020 r.

IV. Odpowiedzialność Organizatora

4.1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji muszą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, do dnia 15.01.2021 roku (decyduje data wpływu reklamacji).

4.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Akcji.

4.3. Pisemne zgłoszenie nieprawidłowości powinno zawierać imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny nieprawidłowości.

4.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od daty wpływu reklamacji. Uczestnik, który nie będzie zgadzał się z decyzją Organizatora ma prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub w przypadku konsumenta skrzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów (więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl).

V. Lista urządzeń objętych akcją „Stare na nowe”

Nr katalogowy / nazwa / cena maksymalna pln netto dla Uczestnika Akcji

Urządzenie wysokociśnieniowe z podgrzewaniem wody

9.729-839.0 / HDS 5/15 U / 6 519,00
9.729-840.0 / HDS 8/18-4 C / 10 625,00
9.729-841.0 / HDS 10/20-4 M / 13 481,00

VI. Dane osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140).

6.2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia Akcji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, dostarczenia nagrody.

6.3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres następujących danych, tj.imię, nazwisko, adres, adres email, telefon, Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Akcji skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Akcji.

6.4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Uczestnika należy kontaktować się pod adresem e-mail: rodo@pl.kaercher.com

6.5. Informujemy, że dane osobowe podane Organizatorowi przez Uczestników Akcji, w związku ze zgłoszeniem udziału w Akcji, będą zbierane w celu prawidłowego przeprowadzenia Akcji, w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - art. 6 ust. 1 lit. b; ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

6.6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Uczestnika do upływu przedawnienia roszczeń związanych z Akcją.

6.7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe Uczestnika tylko swoim dostawcom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług IT, dostawca usług księgowych, dostawca usług prawnych, dostawca usług transportowych. Wszystkie podmioty, którym będą przekazywane dane osobowe Uczestnika będą je przetwarzać na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z poleceniami Administratora.

6.8. Uczestnikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych i wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem, Złożenie sprzeciwu

na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Akcji, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Akcji.

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania  swoich  danych  osobowych  ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,

f. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od  Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać aby Administrator przesłał te dane do innego administratora. Administrator dokona takiego przesłania jeżeli będzie to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Uczestnikowi tylko co do tych danych osobowych, które Administrator przetwarza w związku z zawartą umową.

Uczestnik może realizować prawa, o których mowa powyżej, kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi podanymi w ust. 6.4.

6.9. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

6.11. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

VII. Postanowienia końcowe

Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom Akcji pod adresem Organizatora Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140, na stronie www.karcher.pl do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym Użytkownika i w Punktach Sprzedaży Kärcher biorących udział w Akcji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl